NL DE EN

Disclaimer Bofloor pagina


 1. Bepalingen vooraf

  1. Onder website wordt verstaan alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein www.bofloorindustrievloeren.nl en met insluiting van voorgenoemde (indirect) gehyperlinkt        zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming dat deze webpagina’s voldoen aan het criterium genoemd in "bepalingen vooraf";

  2. De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden

  3. Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliënt-side scripts, geluids- en videofragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content / inhoud bedoeld;

  4. Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en het plegen        van rechtshandelingen (kopen en huren). Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden;

  5. Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt;

  6. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;

  7. Het bedrijf: BoFloor bv ; KVK 58414576

  8. Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen particulier gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan                redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mailadressen of andere contactgegevens van de website af te      nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam, reclametelefoontjes etc. Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te                vinden zijn in de Nederlandse wet;

  Disclaimer

  1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;

  2. BoFloor bv draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is het bedrijf niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de        aangeboden inhoud;

  3. BoFloor bv staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;

  4. BoFloor bv is niet aansprakelijkheid voor schade:

      a. Toegebracht door de website

      b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website

      c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website

      d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van) de website te kunnen raadplegen

      Ook is BoFloor bv gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;

  5. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;

  6. BoFloor bv behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is BoFloor bv niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het      beëindigen van de website;

  7. BoFloor bv is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks

  8. BoFloor bv behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;

  9. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze                gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen

  10. De gebruiker vrijwaart BoFloor bv, de werknemers van BoFloor bv, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die                    ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;

  Overige informatie

  Voor vragen over deze disclaimer of de website, dient u zich te richten tot BoFloor bv

BOFLOOR Industrievloeren

Zwaar belastbare Industrievloeren voor Industrie, Bedrijven, Horeca of Werkplaats het snelle, schone alternatief voor keramische tegels, coatingvloeren, epoxyvloeren, betonverven en goetvloeren.

Heeft U al eens aan een Vloer met PVC-Tegels gedacht?
Dan bent U bij Bofloor Industrievloeren op het juiste adres!

Havikweg 17, 6374az Landgraaf
info@bofloor.biz
+31 045 5322277
https://www.bofloorindustrievloeren.nl